top of page

algemene voorwaarden voor cinvio-gebruikers

De Nederlandse tekst primeert op de Engelse tekst.

Lees deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden en condities" of "voorwaarden") zorgvuldig door, aangezien ze een contract vormen tussen jou en cinvio. Onderhevig aan sectie 5 hieronder, betekent "jij" voor de doeleinden van deze voorwaarden jouw organisatie zoals geïdentificeerd tijdens het registratieproces bij cinvio, terwijl "wij", "ons" en "cinvio" verwijzen naar cinvio BV en al haar dochterondernemingen.​​

 

 1. Beschrijving van cinvio-diensten
  cinvio biedt een platform dat handel faciliteert tussen jou, als gebruiker, en de logistieke dienstverleners die hun diensten via ons platform aanbieden ("cinvio-partners"). Met name biedt cinvio je toegang tot een afreken- en factureringsoplossing waarmee je kunt betalen voor de diensten die je hebt gekocht en maandelijks een gedetailleerde elektronische factuur van cinvio kunt ontvangen voor alle gekochte diensten.
   

 2. Rol van cinvio in je transacties met cinvio-partners 
  Alle communicatie of verklaringen, hetzij mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de logistieke diensten zijn uitsluitend tussen jou en de cinvio-partners. Dienovereenkomstig aanvaardt cinvio geen aansprakelijkheid voor de logistieke diensten die je via ons platform koopt. Evenzo aanvaardt cinvio geen aansprakelijkheid voor voltooide transacties die later worden betwist of teruggedraaid op basis van de overeenkomst tussen jou en de dienstverlener.
   

 3. Gebruiksvoorwaarden
  Wij bieden onze diensten alleen aan rechtspersonen (dat wil zeggen, organisaties met rechtspersoonlijkheid) die zich hebben geregistreerd bij cinvio volgens de procedure beschreven in sectie 5 hieronder.
   

 4. Kosten
  Wij bieden onze diensten alleen aan rechtspersonen (dat wil zeggen, organisaties met rechtspersoonlijkheid) die zich hebben geregistreerd bij cinvio volgens de procedure beschreven in sectie 5 hieronder.
   

 5. Registratie bij cinvio
  Om logistieke diensten van cinvio-partners via ons platform te kunnen kopen, moet je een account bij ons hebben. Je (dat wil zeggen, voor de rest van deze sectie 5, "jij" als "eerste gebruiker", de natuurlijke persoon die jouw organisatie vertegenwoordigt voor de doeleinden van registratie bij cinvio) kunt een account aanmaken door het online registratieformulier in te vullen dat hier beschikbaar is (ingebedde link).

  Per bedrijf is slechts één cinvio-account toegestaan. Tijdens het registratieproces moet je de valuta van je account kiezen. Een cinvio-account kan slechts één valuta bevatten. De gekozen valuta kan daarna niet meer worden gewijzigd.

  Je wordt gevraagd bepaalde informatie over jou en jouw organisatie te verstrekken als onderdeel van het registratieproces, inclusief de naam van je organisatie, het geregistreerde kantooradres, het registratie-/BTW-/GST-nummer, evenals jouw naam en e-mailadres. Na indiening van alle vereiste informatie zullen we de juridische status van jouw organisatie verifiëren. Nadat cinvio jouw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvang je een e-mail met het verzoek om de registratie te voltooien en je wachtwoord in te stellen. Je e-mailadres zal dienen als je gebruikers-ID.

  Als eerste gebruiker verklaar je dat (i) je in staat bent deze overeenkomst aan te gaan namens jouw organisatie, en dat (ii) alle informatie die je aan cinvio verstrekt als onderdeel van het registratieproces volledig en waarheidsgetrouw is. Je garandeert ook dat je de bij ons geregistreerde informatie up-to-date houdt.
   

 6. Geautoriseerde gebruikers
  Je kunt geautoriseerde gebruikers binnen jouw organisatie, inclusief de eerste gebruiker genoemd in sectie 5 hierboven, toestaan toegang te krijgen tot je cinvio-account in overeenstemming met deze voorwaarden en uitsluitend voor jouw voordeel. De eerste gebruiker kan geautoriseerde gebruikers toevoegen in de cinvio-accountinterface. Je bent volledig aansprakelijk voor elk gebruik van onze diensten door jouw geautoriseerde gebruikers.
   

 7. Het financieren van je cinvio-account
  Je kunt alleen betalen voor diensten van cinvio-partners met je cinvio-account, als je saldo hebt op dat account. Om je cinvio-account te financieren, moet een geautoriseerde gebruiker geld overmaken naar cinvio's beschermingsrekening (zoals gedefinieerd in de volgende paragraaf van deze sectie).

  Afhankelijk van de betaalmethode die je gebruikt, kan een kleine administratiekosten worden toegepast. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk weergegeven voordat je de betaling initieert.

  Het saldo op je cinvio-account vertegenwoordigt het bedrag dat beschikbaar is om cinvio-partners te betalen vanuit je account. cinvio zal te allen tijde het equivalente bedrag van dat saldo houden op de rekening die het in haar naam heeft geopend bij een kredietinstelling en die is gewijd aan de bescherming van gebruikersfondsen ("cinvio's beschermingsrekening").

  De totale beschikbare fondsen op je account kunnen worden terugbetaald op formeel verzoek in overeenstemming met sectie 17. Het bedrag wordt overgemaakt in de basisvaluta van je cinvio-account naar je bedrijfsbankrekening minus een aftrek van administratiekosten van 50 euro exclusief BTW/GST.
   

 8. Aankopen van een cinvio-partner met je cinvio-account
  Om een dienst te kopen van een cinvio-partner met je cinvio-account, geef je de cinvio-partner toestemming om cinvio opdracht te geven je cinvio-account te belasten voor de overeengekomen aankoopprijs, en geef je cinvio toestemming om die instructie uit te voeren.
   

 9. Weigering om een betalingsopdracht uit te voeren
  We zullen weigeren een aankoopopdracht uit te voeren als er onvoldoende fondsen op je cinvio-account staan.
   

 10. Het sluiten van je cinvio-account
  Je kunt je cinvio-account sluiten door een formeel verzoek in overeenstemming met sectie 17. Je hebt na het sluiten geen toegang meer tot je cinvio-account. Het beschikbare bedrag op je cinvio-account wordt overgemaakt in de basisvaluta van je cinvio-account naar je bedrijfsbankrekening minus een aftrek van administratiekosten van 50 euro exclusief BTW/GST.
   

 11. Veiligheids- en fraudemaatregelenGeautoriseerde gebruikers moeten redelijke stappen ondernemen om misbruik van je cinvio-account en je accounts bij cinvio-partners te voorkomen. Ze moeten adequate beveiliging handhaven van alle apparaten, ID's, wachtwoorden en codes die ze gebruiken om toegang te krijgen tot die accounts. Ze moeten ons onmiddellijk op de hoogte stellen in overeenstemming met sectie 17 hieronder als ze zich bewust worden van, of vermoeden, enig verlies, diefstal of misbruik van die accounts en/of gerelateerde wachtwoorden. Conform sectie 14 hieronder ben je verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het verlies, diefstal of misbruik van het cinvio-account en/of gerelateerde wachtwoorden totdat cinvio hiervan op de hoogte is gesteld. Hetzelfde geldt voor schade of verlies als gevolg van het verlies, diefstal of misbruik van je accounts bij cinvio-partners voor zover de schade of het verlies voortvloeit uit een aankoopopdracht verstrekt vanaf die accounts.
   

 12. Acceptabel gebruik
  Geautoriseerde gebruikers mogen onze diensten niet gebruiken om anderen of de diensten te schaden. Ze moeten de diensten uitsluitend gebruiken op de manier en voor het doel dat uitdrukkelijk is toegestaan door deze voorwaarden.
   

 13. Accountopschorting
  We kunnen je toegang tot, of gebruik van, onze diensten opschorten voor (i) de werkelijke of vermoedelijke schending van deze voorwaarden, (ii) het gebruik van de diensten op een manier die cinvio juridische aansprakelijkheid kan opleveren of het gebruik van de diensten door anderen kan verstoren, (iii) het vermoeden of de detectie van enige kwaadaardige code, virus of andere schadelijke code door jou of in je account, (iv) het gebruik van overmatige opslagcapaciteit of bandbreedte, (v) objectief gerechtvaardigde redenen met betrekking tot de veiligheid van het cinvio-account, (vi) het vermoeden of de detectie van ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van je cinvio-account, (vii) geplande downtime en terugkerende downtime, of (viii) ongeplande technische problemen en storingen.

  We zullen je informeren over de accountopschorting en de redenen daarvoor overeenkomstig sectie 17 hieronder. We zullen dit doen voordat de account wordt opgeschort, indien mogelijk, en uiterlijk onmiddellijk daarna. We zullen je echter niet informeren, als dat gerechtvaardigd zou zijn door objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen. We zullen je cinvio-account deblokkeren zodra de redenen voor de opschorting niet langer bestaan.
   

 14. Aansprakelijkheid in geval van ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde aankooptransacties
  We zullen elke onjuist uitgevoerde aankoop corrigeren, op voorwaarde dat je ons zonder vertraging op de hoogte stelt van de fout en in elk geval binnen 7 dagen na de waardedatum van de debet-/credittransactie. We zullen de transactie corrigeren tegen het einde van de werkdag volgend op de dag waarop we op de hoogte zijn van de fout of op de hoogte zijn gesteld van de fout.

  We zijn echter niet aansprakelijk voor enige bijkomende schade die kan ontstaan als gevolg van de onjuist uitgevoerde aankooptransactie, tenzij in geval van fraude of grove nalatigheid van onze kant of van onze ontwikkelaars of uitbestede partijen. Zolang we geen melding van jou ontvangen overeenkomstig sectie 11 hierboven, zijn we ook niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde transacties die voortvloeien uit het verlies, diefstal of misbruik van je cinvio-account, je accounts bij cinvio-partners en/of gerelateerde wachtwoorden, tenzij in geval van fraude of grove nalatigheid van onze kant of van onze ontwikkelaars of uitbestede partijen.
   

 15. BTW-verklaring voor BTW-vrijgestelde transacties
  Je stemt ermee in om de vereiste documentatie te verstrekken ter ondersteuning en bewijs van de toepasselijke BTW-vrijstelling (zie hieronder) om CINVIO te beschermen tegen enige BTW-verplichtingen die direct voortvloeien uit de foutieve toepassing van een BTW-vrijstelling met betrekking tot internationale handel in goederen (zoals diensten die direct verband houden met import/export/goederen opgeslagen en/of vervoerd onder douanevervoer, exportleveringen en intracommunautaire leveringen, enz.) vanwege onjuiste informatie of de niet-, late of foutieve verstrekking van de gevraagde ondersteunende documenten.

  In het geval dat CINVIO hierom wordt verzocht door de belastingautoriteiten, stem je ermee in om de hieronder vermelde documenten te verstrekken:

  - Voor diensten (direct) gerelateerd aan invoer, uitvoer of goederen opgeslagen en/of vervoerd onder douanevervoer: set van onderling consistente (commerciële) documenten, zoals transportdocumenten, de inkooporder, de douaneaangifte, enz.

  - Voor exportleveringen: het bewijs van transport (bijv. volledig ondertekende CMR-documenten of ingevulde ontvangst-/bestemmingsdocumenten, vervoerderbevestiging, vrachtbrief) en het gevalideerde definitieve exportdocument (voor zover dit niet rechtstreeks door de douaneautoriteiten of douane-expediteurs aan CINVIO wordt verstrekt).

  - Voor intracommunautaire leveringen: het bewijs van transport (bijv. volledig ondertekende CMR-documenten of ingevulde ontvangst-/bestemmingsdocumenten, vervoerderbevestiging of vrachtbrief)

  Je stemt ermee in alle bovengenoemde documentatie gedurende een periode van 7 jaar te bewaren en de genoemde informatie binnen 8 werkdagen op verzoek van CINVIO te verstrekken.

  CINVIO wordt niet geacht de juistheid van de door jou verstrekte informatie te onderzoeken, noch de echtheid of regulariteit van de door jou verstrekte documenten. Dergelijke informatie wordt te goeder trouw geaccepteerd.

  Je stemt ermee in om CINVIO te vrijwaren van enige BTW-verplichtingen (inclusief boetes en vertragingsrente) die CINVIO oploopt als gevolg van niet-naleving van jouw bedrijf met bovengenoemde bepalingen.
   

 16. Intellectueel eigendom
  Je erkent dat wij exclusief eigenaar zijn van de dienst die onder deze overeenkomst wordt verleend. Dat omvat, maar is niet beperkt tot, de inhoud van onze websites, tekst, grafische elementen, links, knoppen, logo's en afbeeldingen, evenals alle andere patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, dienstmerken, logo's en product- en dienstnamen (het "intellectuele eigendom"). Je stemt ermee in om het intellectuele eigendom op geen enkele wijze weer te geven, te gebruiken, te kopiëren of te wijzigen. Je stemt er verder mee in om niet: (i) deel te nemen aan of gebruik te maken van geautomatiseerde apparaten, datamining, robots, scraping of soortgelijke gegevensverzamelings- of extractiemethoden om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze dienst; (ii) de dienst, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te kopiëren, te framen, te scrapen, te verhuren, te leasen, te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te maken, behalve voor informatie die je legaal naar de dienst uploadt; (iii) auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten of -legenda's weer te geven of te verwijderen van onze websites of gedrukte pagina's van die websites; of (iv) inbreuk te maken op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, of privacy- of publiciteitsrechten van cinvio of een derde partij.
  De technologie en software die ten grondslag liggen aan de dienst of die worden gedistribueerd in verband met de dienst, zijn eigendom van cinvio, haar gelieerde ondernemingen en dienstverleners, zoals van toepassing (de "software"). Onder deze voorwaarden verlenen we je een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie om de objectcode van de software uitsluitend in verband met de dienst op je apparaat(en) te gebruiken, op voorwaarde dat je ermee instemt de software niet te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, reverse-engineeren, reverse-assembleren of anderszins te proberen enige broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, sublicenties te verlenen of enige rechten op de software over te dragen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze voorwaarden, zijn voorbehouden aan ons.
   

 17. Meldingen en communicatie
  Je erkent dat we je communicatie met betrekking tot de cinvio-diensten kunnen sturen via je account, e-mail of andere middelen. Die communicatie omvat, maar is niet beperkt tot (a) kennisgevingen over je gebruik van de diensten, inclusief eventuele kennisgevingen over schendingen van het gebruik, (b) updates, inclusief wanneer een nieuwe cinvio-partner zich bij ons platform aansluit, en (c) betalingsbevestigingen. Je kunt je afmelden voor sommige van deze communicatie.

  Elke melding die van jou wordt verlangd op basis van deze voorwaarden (zie met name secties 10, 11 en 19) moet de vorm hebben van een e-mail naar het volgende adres: support@cinvio.com.
   

 18. Wijzigingen in deze voorwaarden
  We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, naar eigen goeddunken. We zullen die wijzigingen aan je communiceren in overeenstemming met sectie 17 hierboven. Je voortgezette gebruik van onze diensten na de communicatie van wijzigingen in deze voorwaarden impliceert je aanvaarding van die wijzigingen. De nieuwste versie van de voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op onze website.
   

 19. Looptijd en beëindiging
  Deze voorwaarden blijven van kracht totdat je cinvio-account is gesloten. Elke geautoriseerde gebruiker kan je account op elk moment sluiten. Wij kunnen je account met onmiddellijke ingang sluiten bij schending van deze voorwaarden.

  Wanneer je cinvio-account wordt gesloten, beëindigen deze voorwaarden evenals je toegang tot onze diensten onmiddellijk, behalve voor zover en zolang we nodig hebben om de accountsluiting af te handelen en om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen eventuele lopende transacties annuleren.
   

 20. Toepasselijk recht en jurisdictie
  Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. De rechtbanken van Antwerpen (Mechelen) zijn bevoegd om te beslissen over elk geschil dat kan ontstaan onder deze overeenkomst.
   

 21. Volledige overeenkomst
  Deze voorwaarden, samen met ons privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en cinvio met betrekking tot je gebruik van onze diensten. Ze vervangen alle eerdere communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen jou en cinvio met betrekking tot het gebruik van de diensten. Door een cinvio-account te openen en te gebruiken, stem je ermee in om te voldoen aan deze voorwaarden, inclusief ons privacybeleid.
   

 22. Overdracht van rechten
  Je mag geen van je rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen of toewijzen aan een derde partij zonder de expliciete toestemming van cinvio. cinvio mag deze overeenkomst of enig recht of verplichting onder deze overeenkomst op elk moment overdragen of toewijzen aan een gelieerde entiteit.
   

 23. Afstand van rechten
  Het nalaten van cinvio om enig recht onder deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht.
   

 24. Scheidbaarheid
  Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd op een manier die consistent is met de toepasselijke wetgeving om, zo nauwkeurig mogelijk, de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en blijven de overige delen volledig van kracht.
   

bottom of page